วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์

" เป็นองค์การหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน "

พันธกิจ

1.พัฒนาบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติราชการ และสามารถทำงานอย่างมืออาชีพ

2.ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัด เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย

3.พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ การเงิน และการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

4.พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
จัดการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมการมีว่วนร่วมของภาคประชาชน