X ปิด
ขณะนี้เว็บไซต์ สถ.จ. สมุทรสาคร ได้เปลี่ยนชื่อโดเมนเป็น
www.samutsakhondla.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เรื่องด่วน
ประชาสัมพันธ์
สารจากท้องถิ่น

แบบรายงานผลการสอบถาม ความพึงพอใจของประชาชน โครงการตรวจรับรองมาตรฐาน การปฏิบัติราชการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557

สถานะ เลขที่ออกหนังสือ เรื่อง วันที่
เรื่อง หน่วยงาน วันที่
    ปฎิทินกิจกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร
    วันเริ่มต้น-สิ้นสุด
    หน่วยงาน
    กิจกรรม