ฝ่ายบริหารทั่วไป

  • นายนรเศรษฐ์ แกมทอง
  • หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  • นางโสภา พันธ์ยิ่งยก
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน