กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  • นางโสภา พันธ์ยิ่งยก
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาการตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  • นางสาวนันธพร วิเศษโพธิ์ศรี
  • นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฎิบัติการ  • นายประทีป แก้วเจริญ
  • นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฎิบัติการ  • นางสาวศิริรัตน์ โกฏิคำ
  • นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ  • นางสาวปัญจรีย์ บุญธรรม
  • เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น