กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  • นายพงศ์ศํกดิ์ จันทรอาภรณ์ชัย
  • หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น