กลุ่มงานการเงินและบัญชี

  • นายวิโรจน์ ตระการฤทธา
  • หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน บัญชีและตรวจสอบ  • นางสาวพนวรรณ พูลสุมล
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน